Projekty

Aktuální projekty

Kariéra za dva

Hlavním cílem projektu je podpora pacientů po transplantaci z Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje v jejich návratu na trh práce. Zapojit se mohou osoby, které nejsou zaměstnané a současně mají statut OZZ nebo ID I.-III. stupně.

Nabízíme:

 • Individiuální přístup,
 • Psychologickou podporu,
 • Pracovní poradenství,
 • Odborné vzdělávání včetně rekvalifikace podle individuálních potřeb,
 • Zprostředkování zaměstnání a poskytování mzdových příspěvků,
 • Podporu pracovních míst na zkrácený úvazek a flexibilních úvazků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace: 06/2024 – 05/2026

Pracovní stáž v zahraničí – Nová naděje

V souladu s evropskou iniciativou ALMA pořádáme zahraniční pracovní stáž pro znevýhodněnou mládež ve Zlínském kraji.

Zapojit se mohou osoby ve věku 18 až 29 let, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní:

 • Při nejvyšším dosaženém vzdělání ZŠ – není další podmínka délky nezaměstnanosti
 • Při nejvyšším dosaženém vzdělání SŠ – délka nezaměstnanosti min. 3 měsíce (neplatí v případě zdravotního znevýhodnění)

Účastníci získají jedinečnou pracovní zkušenost v zahraničí, v délce 3 měsíců budou dle svých osobních předpokladů pracovat v Nizozemsku. Celá skupina bude mít zajištěný doprovod a hrazeny veškeré nezbytné výdaje.

Odjezdu na stáž předchází měsíční intenzivní příprava včetně kurzu angličtiny. Po návratu ze stáže mohou účastníci využít pracovního poradenství k nalezení dlouhodobého pracovního uplatnění.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace: 04/2024 – 08/2024

Work as a Remedy

Hlavním tématem mezinárodního projektu, na kterém spolupracují vzdělávací a poradenské organizace z České republiky, Řecka a Španělska, je podpora motivace osob s psychickým onemocněním začlenit se na trh práce.

Společné sdílení zkušeností partnerů povede k vytvoření motivačního videa s praktickými radami psychologů a konkrétními nástroji pomoci pracovních poradců. Inspirací bude také mozaika příběhů úspěšně zaměstnaných osob s psychickým onemocněním v různých oborech a napříč Evropskými zeměmi. Záměrem projektu je pomoci překonat bariéry a prvotní obavy ze zvládnutí zaměstnán lidí s psychickým onemocněním a podpořit inkluzi těchto znevýhodněných osob na trhu práce.

Projekt je podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ a je realizován v letech 2023–2025.

Práce jako lék III

Pokračujeme v úspěšném modelu podpory osob se zdravotním postižením, konkrétně s duševním onemocněním k pracovnímu uplatnění. V projektu Práce jako lék III podpoříme komplexním souborem aktivit až 45 osob ze Zlínského kraje. Může jít o osoby v evidenci úřadu práce nebo osoby neaktivní déle než 5 měsíců. Součástí projektu jsou i mzdové příspěvky poskytované zaměstnavatelům.

Aktivity projektu:

 1. Oslovení cílové skupiny ve spolupráci s CDZ Kroměříž, Psychologickým centrem Kroměříž a dalšími subjekty;
 2. Individuální psychologické poradenství ve vazbě na potenciální pracovní uplatnění;
 3. Pracovní poradenství a pomoc při hledání zaměstnání;
 4. Úhrada odborného vzdělávání s perspektivou uplatnění;
 5. Zprostředkování zaměstnání s poskytováním mzdových příspěvků po dobu až 6 měsíců.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace: 05/2023 – 04/2025

Dokončené projekty

InTact – Inspiring Teachers Against Conspiracy Theories

Inspirace učitelů proti konspiračním teoriím

Projekt InTact je spolufinancován Evropskou unií v programu Erasmus+. Je realizován v letech 2021 – 2024. Projekt zkoumá dopad konspiračních teorií na vzdělávání a poskytuje pedagogům užitečné nástroje, jak se jim bránit. Ve spolupráci s organizacemi z Bulharska, Slovinska a Itálie jsme specifikovali potřeby zjišťovat a posuzovat zranitelnost žáků a studentů vůči dezinformacím a následně vyhodnocovat míru vlivu dezinformací na zranitelné skupiny. V rámci projektu vytváříme nástroje na obranu proti dezinformacím a konspiračním teoriím a tyto následně ověřujeme v praxi.

Digital Adults

Projekt Digital Adults je podpořen Evropskou unií v programu Erasmus+ a je realizován v letech 2022 – 2023. Hlavním tématem projektu, na kterém spolupracují vzdělávací organizaci z Litvy a České republiky, jsou pokročilé digitální dovednosti a kompetence zaměstnanců nevládních organizací a osob samostatně výdělečně činných. V rámci projektu vzniká mikro E-learningový kurz, který obsahuje kapitoly zaměřené na design webových stránek, základy programování, apod. Kurz bude volně přístupný z webových stránek. V rámci pilotního ověření kurzu zapojíme min. 50 účastníků, kteří nám pomohou přizpůsobit konečnou podobu kurzu.

logo-intact

Tisková zpráva k projektu

Leták projektu

Poděkování

Střípky z odborných kurzů

Práce jako lék II

Projekt volně navazuje na úspěšnou iniciativu Práce jako lék. Jeho cílem je uspokojivé pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně s duševním onemocněním. Může jít o osoby v evidenci úřadu práce nebo osoby neaktivní na území Zlínského kraje. Projekt podpoří až 45 osob a prostřednictvím komplexní podpory přispěje k jejich návratu na trh práce. Součástí projektu je i přímé zprostředkování zaměstnání a poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům.

Aktivity projektu:

 1. Oslovení cílové skupiny ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž, Psychologickým centrem Kroměříž, Úřady práce Zlínského kraje a dalšími subjekty
 2. Individuální psychologické poradenství a v úzké spolupráci účastníka a psychologa specifikace osobnostních a kvalifikačních předpokladů
 3. Individuální pracovní poradenství, náhled na konkétní pracovní příležitosti
 4. Rekvalifikace a odborné kurzy jsou příležitostí, jak si zvýšit či doplnit kvalifikaci
 5. Trénink pracovních dovedností aneb práce „na zkoušku“
 6. Zprostředkování zaměstnání s podporou mzdových příspěvků až po dobu 6 měsíců

Doba realizace: 02/2020 – 01/2022

Práce jako lék

Hlavním cílem projektu je snížení počtu zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce ve Zlínském kraji, konkrétně duševně znevýhodněných a postižených osob invalidních v 1.stupni. Projekt přispěje ke zvýšení šancí cílové skupiny (celkem 30 účastníků projektu) uplatnit se na volném trhu práce prostřednictvím komplexní pomoci, tj. psychologického poradenství, pracovního poradenství při hledání zaměstnání, vzdělávání, pracovního tréninku a min. 10 účastníkům projektu bude zprostředkováno zaměstnání.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Oslovení a výběr cílové skupiny
 2. Zjištění pracovních a osobnostních předpokladů, individuální pracovní poradenství
 3. Individuální psychologické poradenství
 4. Rekvalifikace a odborné kurzy
 5. Trénink pracovních dovedností
 6. Zprostředkování zaměstnání

Doba realizace: 9/2018 – 2/2020

logo-intact

Gender Audit napříč sektory

Cílem projektu „Gender Audit napříč sektory“ je realizace genderových auditů u vybraných zaměstnavatelů a zaměstnavatelek ze Zlínského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Genderový audit organizaci umožní získat detailnější vstup do problematiky rovnosti žen a mužů na trhu práce. Výstupní zpráva z auditu obsahuje analýzu současného stavu uplatňování rovných příležitostí a doporučení opatření vedoucích k odstraňování genderových bariér v praxi.

Projekt reaguje na přetrvávající problémy:

 1. nerovné podmínky při zaměstnávání žen a mužů
 2. platové rozdíly na stejných pracovních pozicích pro ženy a muže
 3. genderové stereotypy ve výběrových řízení a genderová segregace

Realizovaná zjištění prokazují, že situace je horší u malých a středních firem, kde často nejsou dostatečné personální kapacity pro systematické řešení genderové rovnosti, a také v méně rozvinutých regionech ČR, kde není přímý vliv specializovaných studií, výzkumů, větších zahraničních organizací, apod. Proto se projekt „Gender Audit napříč sektory“ zaměřuje právě na méně rozvinuté regiony a malé a střední organizace a navíc vstupuje do různých sektorů výroby a služeb a získává tak zajímavá data pro další výzkum.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Doba realizace: (2017-2018)

Zavádění genderových opatření do firemní praxe

Doba realizace: 1.10.2018 – 30.9.2020

Hlavním cílem projektu je zlepšení uplatňování rovnosti žen a mužů v celkem pěti firmách Zlínského a Jihomoravského kraje prostřednictvími implementace doporučení vzešlých z genderových auditů. Zavádění doporučení na změny povedou ke snižování rozdílů žen a mužů (např. genderové nerovnosti ve vedoucích pozicích), nastavení transparentních podmínek (např.mezd) a k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života podporou flexibilních forem práce.

Součástí projektu jsou i školení osob zabývajících se personalistikou. Na podzim 2019 proběhlo např. v chráněné dílně v Uherském Brodě školení k zavádění práce z domova.

zavadeni_genderovych_opatreni_1m.jpg

zavadeni_genderovych_opatreni_1m.jpg


Stejné téma, nicméně přizpůsobené potřebám jiné partnerské firmy, bylo předmětem školení v Jihomoravském kraji, u výrobce nábytku.

zavadeni_genderovych_opatreni_3m.jpg

zavadeni_genderovych_opatreni_4m.jpg


Školení na téma význam genderové optimalizace rozvoje lidských zdrojů proběhlo pro všechny zapojené firmy v rozdělení na Zlínský a Jihomoravský kraj.

Ve Zlínském kraji se školilo pro tři partnerské firmy na podzim 2019.

zavadeni_genderovych_opatreni_5m.jpg

zavadeni_genderovych_opatreni_6m.jpg


V Jihomoravském kraji proběhlo školení pro dvě partnerské firmy v lednu 2020.

zavadeni_genderovych_opatreni_7m.jpg

spolufinancováno

logo-eu-financovano.png
logo-eu-funded.jpg